Klein beschrijf bij aankoop van een bescheiden woning of bouwgrond

"Klein beschrijf"

De koper van een bescheiden woning of van een perceel bouwgrond waarop een bescheiden woning wordt gebouwd geniet een verminderd verkooprecht van 5 procent als hij aan een aantal voorwaarden voldoet.

 

Toepassingsvoorwaarden

Aan alle volgende voorwaarden moet voldaan worden om van het gunstregime bescheiden woning of bouwgrond voor een bescheiden woning te kunnen genieten:

 • het aangekochte goed mag slechts een beperkt (niet geïndexeerd) kadastraal inkomen hebben.

  Dit maximale KI wordt verhoogd in functie van het aantal kinderen dat de koper op de datum van verkrijging ten laste heeft. Er wordt geen rekening gehouden met al verwekte maar ongeboren kinderen.

  Kinderen die aan beide ouders werden toegewezen (co-ouderschap) kunnen door beide ouders ten laste worden genomen.


De verhoging geldt enkel voor de aankoop van een woning, en niet voor bouwgronden. 

KADASTRAAL INKOMEN

BEDRAG

VERHOGING WEGENS KINDERLAST

Aard van het onroerend goed

maximum KI

3-4

5-6

≥ 7

Woning

745

845

945

1.045

Bouwgrond

323

nvt

nvt

nvt

 • het totaal (niet-geïndexeerd) K.I. van het verkregen goed en van de goederen die de koper en zijn echtgenoot op dat ogenblik reeds in eigendom bezitten, mag evenmin de hiervoor vermelde maxima overschrijden tenzij u die goederen:
  • ofwel in blote eigendom geërfd hebt van bloedverwanten in opgaande lijn (bijvoorbeeld een ouder of grootouder);
  • ofwel in volle of blote eigendom geërfd hebt van bloedverwanten in opgaande lijn én het kadastraal inkomen van de goederen die u in volle eigendom bezit maximum 25% bedraagt van bovenstaande grenswaarden (dus, als u geen kinderen ten laste hebt: 80,75 euro voor bouwgrond en 186,25 euro voor een woning).
 • het moet gaan om de aankoop van de eigendom van een woning;
 • de koper of zijn echtgeno(o)t(e) mogen niet reeds voor het geheel in volle eigendom of in blote eigendom eigenaar zijn van een onroerend goed dat voor bewoning bestemd is. U mag wel een woning bezitten die werd geërfd van een bloedverwant in de opgaande lijn.
 • de koper van de bescheiden woning of zijn echtgeno(o)t(e) zal zijn inschrijving in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister moeten bekomen op het adres van de aangekochte woning. Deze inschrijving moet gebeuren binnen een termijn van 3 jaar te rekenen vanaf de datum van de authentieke akte van verkrijging en tenminste 3 jaar zonder onderbreking behouden blijven (= voorwaarde tot behoud van het verlaagd tarief).

Als de voorwaarde tot behoud van het tarief niet wordt nageleefd, zijn de kopers, behalve bij overmacht, naast de aanvullend rechten (5%) hoofdelijk gehouden tot betaling van ene belastingverhoging van 20% van de aanvullende rechten.

Opgelet: toekenning onder de vorm van teruggave bij bouwgrond

Bij de aankoop van een perceel bouwgrond wordt het verlaagde tarief niet onmiddellijk toegepast. De akte van aankoop van het perceel bouwgrond wordt geregistreerd tegen het gewone tarief van 10%. Als achteraf blijkt dat het kadastraal inkomen van de opgerichte woning het bepaalde maximum niet overschrijdt en aan de andere voorwaarden inzake onroerend bezit is voldaan, wordt wat boven het verlaagde tarief werd geheven, teruggegeven. Hiertoe moet u een uittreksel uit de kadastrale legger voorleggen dat werd afgeleverd na de vaststelling van het KI van het gebouwde huis.

Vervreemding van onroerend bezit binnen het jaar

Als de koper op het moment van de aankoop nog eigenaar is van een onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning wordt aangewend of is bestemd, kan hij in de volgende gevallen toch onmiddellijk het gunsttarief van 5% bekomen:

 • als hij zich er toe verbindt om het onroerend goed uiterlijk een jaar na de datum van de akte van verkrijging volledig en ten bezwarende titel te vervreemden en hij aantoont dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen die vervreemding en de verkrijging van de nieuwe woning;
 • als het onroerend goed uiterlijk een jaar na de datum van de akte van verkrijging, minnelijk of gedwongen, wordt onteigend;

Als de voorwaarde tot behoud van het tarief (vervreemding of onteigening binnen het jaar ) niet wordt nageleefd zijn de verkrijgers,  naast de aanvullende rechten hoofdelijk gehouden tot betaling van een belastingverhoging van 20% van de aanvullende rechten.

Gelijktijdige aankoop

Als u twee woningen tegelijkertijd aankoopt, kan u voor één van de twee woningen van het verlaagd tarief genieten. Met het K.I. van de gelijktijdig aangekochte woning wordt dan geen rekening gehouden.

Ook bij een gelijktijdige aankoop van een woning en een garage, waardoor het maximum K.I. wordt overschreden, kan u voor de woning nog genieten van het klein beschrijf.

 

Zoomit. Betaald in een klikGebouw Aalst Gebouw Brussel