Klein beschrijf

De koper van een bescheiden woning die in het Vlaamse Gewest ligt geniet een verminderd registratierecht van 5 procent als hij aan een aantal voorwaarden voldoet:

  • het aangekochte goed mag slechts een beperkt (niet geïndexeerd) kadastraal inkomen hebben, afhankelijk van het aantal kinderen dat de koper ten laste heeft:

 tabel klein beschrijf.PNG

Het totaal(niet-geïndexeerd) K.I. van het verkregen goed en van de goederen die de koper en zijn echtgenoot op dat ogenblik reeds in  eigendom bezitten, mag evenmin de hiervoor vermelde maxima overschrijden tenzij:

- ofwel die goederen in blote eigendom geërfd hebt van bloedverwanten in opgaande lijn (bijvoorbeeld een ouder of grootouder);

-  ofwel die goederen in volle of blote eigendom geërfd hebt van bloedverwanten in opgaande lijn én het kadastraal inkomen van de goederen die zij in volle eigendom bezitten maximum 25% bedraagt van bovenstaande grenswaarden (dus, als u geen kinderen ten laste hebt: 80,75 euro voor bouwgrond en 186,25 euro voor een woning).

  • het moet gaan om de aankoop van de eigendom van een woning.
  • de koper of zijn echtgenoot mogen niet reeds voor het geheel in volle eigendom of in blote eigendom eigenaar zijn van een onroerend goed dat voor bewoning bestemd is. U mag wel een woning bezitten die werd geërfd van een bloedverwant in de opgaande lijn.
  • de koper van de bescheiden woning of zijn echtgenote zal zijn inschrijving in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister moeten bekomen op het adres van de aangekochte woning.  Deze inschrijving moet gebeuren binnen een termijn van 3 jaar te rekenen vanaf de datum van de authentieke akte van verkrijging en tenminste 3 jaar zonder onderbreking behouden blijven (= voorwaarde tot behoud van het verlaagd tarief).

Als de voorwaarde tot behoud van het tarief niet wordt nageleefd, wordt van ambtswege, behoudens overmacht, naast het aanvullend recht (5%) een aan dit recht gelijke vermeerdering verschuldigd. De vermeerdering is niet verschuldigd als er geen aanvullende rechten verschuldigd zijn bij toepassing van artikel 212 W. Reg. (wederverkoop binnen de twee jaar – zie teruggave). De vermeerdering wordt ambtshalve verminderd tot 1/3de van de aanvullende rechten.

Zoomit. Betaald in een klikGebouw Aalst Gebouw Brussel